Dimecres, Gener 24, 2018

Empadronament / Canvi de domicili padró

Documentació necessària:

  • DNI.
  • Passaport.
  • Permís de residència.
  • Permís de conduir.
  • Targeta d’identitat nacional si són ciutadans de la Unió Europea.
  • Llibre de família.

Si l’habitatge és de propietat :

  • S’ha d’aportar l’original o la còpia simple de l’escriptura.

Si l’habitatge és en règim d’arrendament :

  • S’ha d’aportar original del contracte de lloguer vigent. En el cas que el contracte no estigui vigent, però en aquest s’estableixi prorrogació automàtica, s’haurà d’aportar, a més a més, original del rebut de pagament del lloguer del mes actual.

Els majors d’edat han de signar el formulari corresponent.

Si la vivenda no està a nom de la persona que vol empadronar-se, es necessita l’autorització del titular de la vivenda o de l’arrendatari omplint el formulari corresponent.

El canvi de domicili dins d’Artesa de Segre s’ha de comunicar aprotant la documentació i omplint el formulari corresponent.

NOTA: La informació aquí facilitada és de caràcter orientatiu. L’Ajuntament d’Artesa de Segre es reserva el dret d’exigir aquella documentació que consideri oportuna per acreditar la veracitat de les dades.

 

AVÍS PER ALS ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PERMANENT.

Els informem que s’ha introduït una modificació en l’art.16 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que estableix la Renovació Periòdica cada 2 anys de les inscripcions en el padró dels estrangers comunitaris sense autorització de residència permanent i la caducitat de les esmentades inscripcions en cas de no dur-se a terme la renovació. Per a realitzar la renovació han d’acudir personalment a l’Ajuntament i signar un imprès específic per a poder realitzar-la. La renovació inclou els menors d’edat.

Documentació a presentar:

  • Document original i fotocòpia d’identificació personal en vigor (targeta d’identitat d’estranger o passaport). Si el document d’identificació hagués caducat s’haurà d’aportar la sol.licitud de renovació del mateix.