Divendres, Desembre 14, 2018

Comunicats varis

Us volem comunicar diverses coses que heu de tenir en compte per aquest pròxim mes de setembre:

1.- Inspecció de màquines fitosanitàries. (data: dimarts 19 de setembre).

2.- Pla Renove de maquinària agrícola. (termini 15 de setembre).

3.- Requisits de sembra de tardor 2017 (referència a la DUN 2018).

4.- Nous projectes per a plantacions de pistatxos en regadiu i/o agricultura o ramaderia ecològica.

A continuació us detallem cadascun dels punts mencionats anteriorment.

1. Des de la Cooperativa us volem oferir el servei d’inspecció tècnica dels equips d’aplicació de fitosanitaris (ITEAF), per això, tots aquells que estigueu interessats ens fer la inspecció de les vostres màquines, ens ho heu de fer saber el més aviat possible (abans del 13 de setembre) per a que ens puguem organitzar amb una empresa certificada que pugui realitzar les inspeccions

La data de la inspecció seria el dimarts dia 19 de setembre, a la fàbrica de la cooperativa. És necessari la cita prèvia (nom i hora que us otorgarem)

Per a poder realitzar la inspecció dels equips és imprescindible que estiguin inscrits al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA), d'acord amb el RD 1013/2009, de 19 de juny, i modificat pel RD 346/2012, de 10 de febrer. (aquesta gestió també us la podem tramitar).

Us recordem que des del mes de novembre del 2016 és obligatori que tots els equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) hagin passat la inspecció tècnica dels equips d’aplicació de fitosanitaris (ITEAF). Aquesta inspecció està regulada per l'ORDRE ARP/372/2015, de 18 de desembre i el Reial Decret (RD) 1702/2011, de 18 de novembre, i d'acord amb el establert a l'article 8 i l'annex II de la Directiva 2009/128/CE, de 21 d'octubre, per la qual s'estableix un marc d'actuació comunitari per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

1. Des del dia 2 d’agost i fins el dia 15 de setembre es pot sol·licitar l’ajut de PLA RENOVE de maquinària. Les condicions per accedir-hi són:

· Persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, incloses entitats sense personalitat jurídica, titulars d’una explotació agrària inscrita en el REGEPA o en el Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA). En el cas de cooperatives, SAT’s o altres agrupacions agràries, que els seus socis siguin titulars d’almenys en conjunt, de tres de d’aquestes explotacions.

· Persones físiques o jurídiques que facin serveis agromecànics amb maquinària agrícola a l’agricultura, inscrites en l’IAE en l’epígraf 911.

· Les agrupacions de tractament integrades en agricultura i les agrupacions de defensa sanitària ramadera.

REQUISITS MAQUINARIA NOVA A ADQUIRIR : Els tractors i altra maquinària nova que és subvencionable (màquines automotrius de recol·lecció, equips de tractaments fitosanitaris, adobadores, sembradores de sembra directa i cisternes de purí amb aplicació localitzada del producte), s’haurà d’adquirir entre el 2 d’agost i el 15 de setembre de 2017.

SOL·LICITUD: ha de contenir les dades següents:

a) Nom, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic, NIF/NIE del sol·licitant de la subvenció i número IBAN del compte bancari del sol·licitant.

b) Tipus de beneficiari. En el cas de persones jurídiques s’identificarà a més, si és PIME o Gran empresa.

c) En el cas dels beneficiaris inclosos en l’apartat de persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, incloses entitats sense personalitat jurídica, titulars d’una explotació agrària inscrita en el REGEPA o en el Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA), hauran d’indicar aquest codi REGA o REGEPA de l’explotació de que se és titular, o, en el cas de cooperatives, SAT o altres agrupacions agraris, indicaran els codis REGA o REGEPA de, al menys, tres explotacions de les que els seus socis o membres siguin titulares.

d) Marca, model, variant i versió, eficiència energètica, fase d’emissions i preu net sense IVA o IGIC del tractor o màquina adquirida.

e) Número d’inscripció en el ROMA del tractor o màquina adquirida.

f) Quantia de la subvenció sol·licitada i tipus de tractor o màquina.

DOCUMENTACIÓ SOL·LICITUD: La sol·licitud de subvenció ha d’anar complimentada amb la documentació següent, que ha de ser clara, específica i actualitzada.

a) Acreditació del beneficiari:

1.- En el cas de persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, inclosos ens sense personalitat jurídica, han d’aportar fotocopia del certificat d’inscripció al Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) o al Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA) com a titulars d’una explotació agrària.

2.- En el cas de persones físiques o jurídiques que presten serveis agromecànics amb maquinària agrícola a l’agricultura, han de presentar el certificat d’inscripció censal en data actual que acrediti l’epígraf 911 d’activitats econòmiques.

3.- En el cas d’agrupacions de tractaments integrats en agricultura i les agrupacions de defensa sanitària ramadera, documentació que acrediti la constitució i l’activitat de l’agrupació.

 

b) Factura de compra, que inclourà data, segell i signatura del punt de venda. Ha d’estar detallada amb els conceptes següents:

1.- Dades identificadores del comprador.

2.- Marca, model, versió, classificació energètica, fase d’emissions i número de bastidor del tractor o màquina adquirits.

3.- El preu net, sense IVA o IGIC.

 

c) Certificat de fase d’emissions per a tractors i màquines automotrius emès pel fabricant.

d) En el cas de màquines arrossegades i suspeses a desballestar no inscrites en el ROMA, documentació acreditativa de la titularitat de l’equip o màquina, o, si no se’n disposa, s’aportarà el model complimentat ANNEX 1 – Declaració de propietat.

e) Còpia de la Fitxa Tècnica del tractor o fitxa de característiques de la màquina a desballestar.

f) Còpia de l’informe de la ITV, si procedeix, del tractor o màquina a desballestar, segons les indicacions que es recullen en l’article 4.4.b). del R.D. 704/2017, que us transcrivim:

Article 4. Activitat subvencionable i requisits de la maquinària

4. La maquinària substituïda complirà els següents requisits:

b) Estar en condicions d’us i de no abandonament, en funció del resultat de la ITV, en els casos als que els hi sigui aplicable aquesta exigència, en vigor i favorable, o amb l’únic defecte «d’estructura de protecció no homologada», en tractors.

S’admetrà en ambdós casos, que la ITV estigui caducada durant un període inferior o igual a un any respecte la data de sol·licitud de la subvenció, en el caso de tractors, màquines automotrius i màquines arrossegades amb obligació d’ITV.

 

g) Compromís de destruir la maquinària substituïda abans del 15 de novembre de l’any de la sol·licitud, en cas de ser beneficiari de l’ajut.

h) En els casos en que la maquinària estigui donada d’alta en el Registre de Vehicles de la Prefectura Provincial de Tràfic, compromís de donar de baixa el tractor o màquina en aquest Registre.

i) Dades de la compta bancària per a rebre el pagament i certificat emès per l’entitat bancària en la data de presentació del documents, que acrediti la titularitat del compte bancari a nom del beneficiari.

j) En el cas de persones jurídiques, o quan la representació estigui en poder d’una altra persona física diferent a la sol·licitant, s’ha de presentar fotocòpia del certificat d’inscripció en el registre electrònic d’apoderaments (article 6 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre). En cas que no consti en aquest registre, podrà presentar altra documentació on s’acrediti la representació, preferiblement certificat d’inscripció en Registre Mercantil, Impost de societats: model 200, o poder notarial de representació.

k) La documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

l) Declaració responsable del compliment del requisit de no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament, d’acord amb el model 3 - Model de declaració responsable de no deutor.

 

2. Com en els anys anteriors, us fem memòria que continua l’obligació de tenir 2 cultius si a la DUN declareu més de 10 hectàrees, i a més, si teniu més de 15 ha., heu de declarar un 5% de superfície en qualitat de SIE. Adjuntem el quadre resum:

Sumar les hectàrees de cultiu (reg + secà, cultivades o de guaret) de terra campa de la DUN:

- < 10 ha. Es pot fer el que es vulgui

- 10-30 ha. S’han de fer 2 cultius (ordi + blat, ordi + guaret, etc...)

El cultiu majoritari no pot superar el 75% de la superfície total.

- > 30 ha S’han de fer 3 cultius (ordi + blat + guaret, ordi + pèsols + farratge, etc...)

El cultiu majoritari no pot superar el 75% de la superfície total.

La suma dels dos cultius amb més superfície no pot superar el 95 % del total.

A més, en qualsevol dels dos casos anteriors:

Si l’explotació té > 15 hectàrees, s’ha de complir obligatòriament amb un 5% de superfície d’interès ecològic. És a dir, tenir 5% de guaret, o bé es pot substituir per 7’14 % de cultiu de lleguminoses.

Equivalències: (1 ha de superfície d’interès ecològic és igual a 1 ha de guaret, o bé, a 0’70 ha de superfície d’interès ecològic és igual a 0’70 de lleguminoses).

 

3. Finalment, us volem recordar que la cooperativa ha començat uns projectes de diversificació de les activitats:

a. Cultiu de pistatxos en regadiu o en reg de suport

b. Agricultura ecològica, per a cultius extensius. I també per a ramaderia ecològica en porcí, principalment en cicle tancat.

Si esteu interessats en algun d’aquests projectes, us podeu posar en contacte amb nosaltres, i us informarem de les condicions que hi tenim, i les facilitats que us podem oferir.