Dilluns, Juny 26, 2017

Capçalera

Relació d'ordenances fiscals 2017

OF 0 ORDENANCA FISCAL GENERAL

OF 1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

OF 2 IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

OF 3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES

OF 4 CONTRIBUCIONS ESPECIALS

OF 5 TAXA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA

OF 6 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES

OF 7 REGULADORA PREUS PÚBLICS

OF 8 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUADES EN TERRENY PÚBLIC, INDÚSTRIES DEL CARREC I AMBULANTS, I RODATGES CINEMATOGRÀFICS

OF 9 TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA

OF 10 TAXA TRÀNSIT BESTIAR PER VIA PÚBLICA O TERRENY DE DOMINI P

OF 11 TAXA VEU PÚBLICA

OF 12 TAXA DE SUBMINISTRAMENT AIGUA,GAS,ELECTRICITAT

OF 13 ORDENANÇA DE PRESTACIÓ DE PERSONAL I DE TRANSPORT

OF 14 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

OF 15 APROFITAMENT DOMINI PÚBLIC A FAVOR EMPRESES O ENTITATS

OF 16 EMPLACAMENT I MESURES CORRECTORES ACTIVITATS RAMADER

OF 17 REGULADORA DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS

OF 18 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS CEMENTIRIS MUNICIPALS

OF 19 TAXA ACTIVITATS I INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADM AMBIENTAL

OF 20 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

OF 21 REGULADORA LLICÈNCIES ÚS I PRIMERA OCUPACIÓ

OR 22 CREACIÓ FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

OR 23 GESTIÓ RESIDUS PROCEDENTS CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

OF 24 TAXA LLICÈNCIA TAXI

OR 25 REGULADORA SERVEI DE TAXI

OR 26 REGULADORA REGISTRE UNIONS ESTABLES DE PARELLA

OR 27 REGULADORA DEL SERVEI DE PISCINES

OF 28 TAXA SERVEIS INSTAL·LACIONS, ESPORTIVES I PISCINES

OR 29 TAXA ENTRADES CENTRE DE DINAMITZACIÓ DE TARTAREU

OR 30 REGULADORA DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

OR 31 CREACIÓ I FUNCIONAMENT REGISTRE ELECTRÒNIC