SUBVENCIÓ  LÍNIA DE CAMINS PÚBLICS 2018-2020 DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Des del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la  Generalitat de Catalunya ens ha resolt a favor d'aquest Ajuntament

una subvenció per import del 100 % de l'actuació, és a dir, per import de 49.994,77 € corresponent a l'actuació ARRANJAMENT DEL CAMÍ D'ALBESA.

Aquesta actuació s'ha inclòs al Pressupost de l'any 2018 i es farà durant aquest any 2018.

S'acompanya el projecte pel vostre coneixement