Dimarts, Octubre 17, 2017

Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la concessió de la gestió i explotació del bar de les piscines municipals per a la temporada 2017 i l'anunci de licitació

TERMINI DE PRESENTACIÓ  DE PROPOSICIONS ECONÒMIQUES: 10 DIES NATURALS A PARTIR PUBLICACIÓ ANUNCI DE LICITACIÓ AL BOP`.

Data prevista publicació BOP: 10 de maig.