S'adjunta l'anunci de licitació i el plec de condicions que el regeixen.

Termini: 20 dies hàbils a partir de la publicació d'aquest anunci al BOP de Lleida

 

  1. PLEC DE CONDICIONS.
  2. ANUNCI DE LICITACIÓ.
  3. ANUNCI DE LICITACIÓ AL BOP.