Dimecres, Desembre 12, 2018

ENTRADA EN VIGOR DE L'ORDENANÇA REGULADORA Nº 25 DE REGIM JURIDIC DE LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.

Els propers dies ( 15 dies  hàbils posteriors a la publicació de l'anunci d'aprovació definitiva de l'ordenança al BOP de Lleida )  entrarà en vigor l'Ordenança núm 25 relativa al  règim jurídic de la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició de les obres.  Les principals novetats són:


- La persona que fa residus de construcció i demolició te l'obligació d'incorporar al projecte d'execució d'obra un estudi de gestió de residus i , al mateix temps, presentar una fiança per import de 11 € per tona de residus amb un mínim de 150 € per garantir que els residus de la construcció i demolició generats en una obra seran gestionats d'acord amb la normativa vigent.

- L'Ajuntament retornarà la fiança a la persona promotora de les obres quan  hagi  presentat un certificat de gestió dels residus i  el cànon  sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

- La recollida dels residus de la construcció i demolició a la via pública s'ha d'efectuar per mitjà de contenidors o de sacs degudament homologats que han de comptar amb  la preceptiva autorització municipal.

- Els contenidors o sacs instal·lats a la via pública hauran de presentar en l'exterior de manera visible el nom o raó social i telèfon del responsable del sac, el nom o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o sac, el número d'identificació del contenidor o sac i la placa o indicatiu de llicència municipal. Si no es compleixen tots o alguns d'aquests requisits, el sac serà considerat residu abandonat a la  via pública i justificarà per si mateixa la seva retirada pels serveis municipals, amb el cost del transport i retirada al responsable del sac o del contenidor.