Dimecres, Desembre 12, 2018

Contractació pública

La Plataforma de Serveis de Contractació ofereix el perfil del contractant amb totes les garanties jurídiques i tècniques que exigeix la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic. Entre altres, l'aplicació informàtica que suporta els perfils de contractant disposa d'un dispositiu electrònic que permet acreditar feafentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'hi inclou, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics, en els termes recollits en l’esmentada Llei.

ACCÉS A LA PLATAFORMA