Divendres, Gener 18, 2019

Capçalera

El Ple del Consell aprova els ordenances fiscals del 2018

El Ple del Consell Comarcal de la Noguera, en la sessió del 25 d’octubre de 2017, va aprovar les ordenances fiscals per a l’any 2018. Les modificacions afectaven les taxes als ajuntaments per serveis tècnics d’arquitectura, urbanisme i altres i les tarifes de l’àmbit de recollida i tractament de residus.
Les modificacions més important es donen en el servei de gestió de residus. El Consell Comarcal va treure a concurs la gestió de la recollida, de les dues deixalleries comarcals i de l’abocador aquest any. El procés d’adjudicació es troba en els seus darrer tràmits i es calcula poder signar properament amb l’empresa adjudicatària.
La nova contractació s’ha treballat durant tot aquest any en una comissió formada per alcaldes de la comarca en què es va decidir com havia de ser el servei a partir de 2018, illes de contenidors bilaterals, i també l’estructura de les noves ordenances. Simultàniament els tècnics de Medi Ambient del Consell van consensuar amb tots i cada un dels alcaldes el nombre, model i ubicació dels contenidors de cada municipi. Aquesta comissió ha treballat sempre per consens sense que s’hi manifestessin veus discrepants amb el servei que es volia aconseguir per a la comarca.
Atès que els ingressos per reciclatge són inferiors cada any i cal de comprar nous contenidors, camions i resta de material, era evident la necessitat d’incrementar les tarifes per a la recollida i gestió a partir de la nova contracta. Per aquest motiu entre finals de 2016 i primers de 2017 es va facilitar a cada ajuntament una previsió de l’import que caldria abonar a partir del nou contracte. Finalment l’import que el Consell ha de repercutir als ajuntaments és un 25% superior a l’import de l’any 2017. Aquest increment del 25% es reparteix de forma molt desigual a cada ajuntament, alguns tenen una variació molt petita mentre que altres poden rondar el 50%. El motiu es troba en el model de repartiment que la comissió va escollir i que elimina el criteri de població per aplicar únicament els criteris de nombre de contenidors i freqüència de buidades. Tot i les diferències s’ha comprovat que en tots els ajuntaments la tarifa aprovada és inferior a la prevista inicialment.
Pel que fa a la prestació del servei de deixalleries comarcals resulta deficitari i s’ha aprovat una taxa de 2’74€ per habitant i any, actualment 1’86€. Finalment la taxa pel servei de tractament i eliminació de residus al dipòsit controlat (abocador) passa de 28 a 34€ per tona. En aquest cas es preveu una davallada de les entrades, actualment al voltant de 11.000 tones l’any per l’augment de la recollida selectiva i també la necessitat de fer obres de millora a les instal·lacions.
Prèviament al Ple del Consell, les ordenances es van presentar al Consell d’Alcaldes celebrat el dimarts 24 d’octubre, després de debatre sobre la forma de calcular l’import a repercutir i la seva distribució als municipis es va passar a votació i els alcaldes de PdCat van votar afirmativament totes les propostes, mentre que els d’ERC van votar en contra de la taxa de la recollida i del servei de deixalleria i es van abstenir a la taxa de servei de l’abocador i a les taxes dels serveis tècnics. L’informe del Consell d’Alcaldes no és vinculant i la proposta de modificació de les ordenances ha passat al Ple del Consell Comarcal on el grup d’ERC les ha votat negativament totes tret de la dels serveis tècnics en què s’ha abstingut, de manera que han quedat totes elles aprovades amb els vots a favor de PdCat i PSC.