Diumenge, Desembre 16, 2018

Capçalera

Instal·lacions de gestió de residus

1. DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA NOGUERA

UBICACIÓ: Google maps

2. DEIXALLERIES COMARCALS

UBICACIÓ DEIXALLERIA BALAGUER: Google maps

UBICACIÓ DEIXALLERIA ARTESA DE SEGRE: Google maps

3. DIPÒSIT DE RUNES

UBICACIÓ: Google maps

 

1. DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA NOGUERA

UBICACIÓ: Google maps

Un dipòsit controlat és una solució ambiental correcta per a la gestió del rebuig dels residus, és a dir, aquelles fraccions de les deixalles que no s'hagin pogut valoritzar. És un espai on els residus que no s'han reciclat són dipositats de manera que no puguin ser font de contaminació de l'entorn.

Aquest tipus d'instal·lació està dissenyada per assolir els objectius ambientals que marca la Llei reguladora dels residus:

 • Prevenir els riscos per a l'aigua, l'aire, el sòl, la flora i la fauna.
 • Eliminar les molèsties causades per sorolls i pudors.
 • Impedir l'abandonament i tota disposició incontrolada dels residus.

Per tal de garantir la correcció ambiental de les instal·lacions d'aquest tipus se segueix el procediment d'autorització ambiental previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental i, entre altra normativa, es tenen en compte els decrets següents que defineixen les infraestructures necessàries, les directrius bàsiques per al seu control i explotació correcta i els criteris de segellament i control posteriors a la seva clausura:

 • El Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
 • El Reial Decret 1481//2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

Els residus es van col·locant sobre un terreny prèviament impermeabilitzat, i es van estenent en capes de poca espessor i compactant per disminuir-ne el volum. La colgada amb terra n'elimina les males olors, evita problemes sanitaris i permet confinar correctament els residus.
El dipòsit controlat de Balaguer és un dipòsit de Classe II, que admet residus no especials, específicament per admetre totes aquelles fraccions dels residus municipals que no són valoritzables. Aquests dipòsits tenen els següents equipaments:

 • Desguassos perimetrals: petits canals al voltant del dipòsit impedeixen que l'aigua de pluja s'escoli entre els residus, ja que això faria augmentar molt el lixiviat (líquid fruit de la descompsició dels residus), que cal emmagatzemar i tractar.
 • Capes impermeabilitzants i de recollida de lixiviats: el fons del dipòsit s'impermeabilitza per evitar filtracions de lixiviats cap al sòl amb una capa d'argila i una làmina de polietilè d'alta densitat (PEAD).
 • Una capa de 50 cm de grava a la base del vas permetrà el drenatge dels lixiviats, fins al punt més baix del dipòsit d'on surten els tubs de desguàs fins a la bassa de lixiviats.
 • Bassa de lixiviats: en aquesta bassa s'acumulen els lixiviats i les aigües pluvials del dipòsit. Són tractats abans d'ésser retornats al medi.
 • Xarxa de drenatge de gasos: xarxa de canonades que evacuen de l'interior del sòl els gasos que produeix la fermentació de les deixalles. La combustió s'efectua mitjançant una torxa amb un cabalímetre de gasos instal·lada sobre la fase antiga del dipòsit.

 

2. DEIXALLERIES COMARCALS

UBICACIÓ DEIXALLERIA BALAGUER: Google maps

UBICACIÓ DEIXALLERIA ARTESA DE SEGRE: Google maps

- Què és una deixalleria?

És una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquelles fraccions dels residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

El servei de deixalleria s'ha de considerar un sistema de recollida selectiva.

- Qui pot utilitzar la deixalleria?

 • Ciutadans en general.
 • Comerços, oficines i serveis.
 • Petits tallers.
 • NO la poden utilitzar les indústries.

- Horari de les deixalleries comarcals de la Noguera:

- Deixalleria de Balaguer

 • Matí: de 10.00 h a 12.00 h,  de dimarts a dissabte
 • Tarda: de 15.00 h a 18.00 h, de dilluns a divendres
 
- Deixalleria d'Artesa de Segre
 • Tarda: de 16.00 h  a 20.00 h, de dilluns a divendres (dimarts tarda tancat)
 • Matí: de 10.00 h a 13.00 h, només els dissabtes

- Què podem dur a la deixalleria?

 • Residus Municipals Ordinaris (RMO)
 • Paper i cartró 
 • Vidre 
 • Envasos lleugers. 
 • Plàstics. 
 • Ferralla i metalls. 
 • Tèxtils. 
 • Residus Municipals Especials (RME) 
 • Pneumàtics. 
 • Fluorescents i llums de vapor de mercuri. 
 • Bateries. 
 • Dissolvents. 
 • Pintures i vernissos. 
 • Piles. 
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses. 
 • Olis minerals usats. 
 • Olis vegetals usats. 
 • Altres residus municipals valoritzables. 
 • Fustes. 
 • Restes de poda o jardineria. 
 • Residus municipals voluminosos. 
 • Mobles i altres. 
 • Electrodomèstics que no continguin substàncies perilloses.

- Què passa després amb el que portem a la deixalleria?

 

MATERIAL

PRODUCTE TRANSFORMAT

Paper i cartró

Paper reciclat, capses d'embalatge

Vidre

Ampolles de vidre

Envasos de plàstic

Bosses de plàstic, envasos d'ús no alimentari.

Olis vegetals

Sabons, cosmètics, biodièsel

Restes de jardineria

Compost

Ferralla

Se separa per metalls i es reutilitza

 

LA DEIXALLERIA MÒBIL

La deixalleria mòbil és un remolc de grans dimensions amb petits cubells on dipositar les deixalles que no s'haurien de barrejar amb la brossa de cada dia. L'objectiu de la deixalleria mòbil és apropar el servei de deixalleria a tots els habitants de la comarca. S'hi podran dipositar de forma gratuïta els mateixos residus que a la deixalleria comarcal de Balaguer.

Properament començarà el seu recorregut i s'aturarà de forma periòdica als municipis de la comarca.

3. DIPÒSIT DE RUNES

El Consell Comarcal de la Noguera és el promotor del dipòsit controlat de runes i residus de la construcció de Balaguer del qual és concessionària l'empresa Àrids Romà, SLU. El Consell Comarcal de la Noguera ha designat la Sra. Josefina Quintillà i Sánchez, enginyera industrial del Consell Comarcal, com a responsable del control de la concessió.

Dades de l'empresa concessionària

 

Residus admissibles

Els residus admissibles a la instal·lació són els següents:

 • Terra, argiles, graves i similars que provinguin d'excavacions i moviments de terres.
 • Materials procedents de la construcció, reparació, manteniment o demolició d'edificis, i altres infraestructures que figurin com a residus inerts al Catàleg Europeu de Residus (CER).

Per tant, no s'admeten residus que siguin potencialment contaminants com per exemple voluminosos, residus sòlids urbans o industrials.

Horari

 • Obert de dilluns a divendres no festius de 8.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 18.00 h.

Tarifes

 • La tarifa vigent és de 4,54 €/t (IVA no inclòs), de l'1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2014.

 

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS

Dipòsit de runes  (C-12, km 170,3)

S'accedeix al dipòsit des de la carretera C-12 que uneix Balaguer amb Àger, a uns 150 m abans d'arribar al cementiri de Balaguer a mà dreta (sentit Balaguer – les Avellanes). Se segueix per aquesta pista durant 1,40 km aproximadament fins a trobar una zona arbrada. Gairebé quan aquesta acaba hi ha un camí més estret a mà dreta que condueix fins a la instal·lació.

Deixalleria i dipòsit controlat (C-12, km 171,9)

S'accedeix al dipòsit des de la carretera C-12 que uneix Balaguer amb Àger. Uns 500 m després de passar el cementiri de Balaguer (sentit Balaguer – les Avellanes) trobem una pista a mà esquerra, just en un revolt de la carretera. Se segueix per aquesta pista (asfaltada excepte els 50 metres inicials) durant uns 600 m aproximadament, fins a trobar la tanca que envolta la deixalleria. Per accedir al dipòsit controlat cal accedir a l'interior del recinte.