Dimecres, Gener 16, 2019

Capçalera

Ponència ambiental comarcal

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

L'objecte d'aquesta Llei és establir el sistema d'intervenció administrativa de les activitats de titularitat pública o privada susceptibles d'afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones, en l'àmbit territorial de Catalunya, amb la finalitat d'assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt i d'afavorir un desenvolupament sostenible amb harmonia entre el desenvolupament econòmic i la protecció del medi ambient.

Aquesta Llei defineix tres annexos on classifica les activitats d'acord amb la potencialitat d'incidència sobre el medi ambient, la seguretat i la salut, de manera que queden sotmeses a:

  • Les de l'annex I, al règim d'autorització i control ambiental. La resolució d'autorització ambiental la dicta l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat.
  • Les de l'annex II, al règim de llicència i control inicial. La resolució de llicència ambiental la dicta l'Ajuntament del municipi on s'implanta l'activitat.

Aquest annex està dividit en dos subgrups:

  • Annex II.1. Previ a l'atorgament de la llicència és preceptiu informe per part de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada.
  • Annex II.2. Aquestes activitat se sotmeten a informe de l'òrgan ambiental competent de l'Ajuntament, en els municipis de 50.000 habitants o més, o de l'òrgan ambiental competent del Consell Comarcal , en la resta de municipis.

Aquest informes són vinculants si són desfavorables o imposen mesures preventives de control o de garantia.

Les de l'annex III, al règim de comunicació i control ambiental. Prèvia obtenció de la llicència d'obres (si és preceptiva) l'interessat un mes abans d'iniciar l'activitat ho comunica a l'Ajuntament corresponent.

Totes les activitats existents, legalitzades o no, abans de l'entrada en vigor de la Llei 3/98, s'han d'adequar a aquesta Llei. El termini per a les adequacions el dicta; en el cas de les activitats dels annexos I i II.1 l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i en el cas de les activitats de l'annex II.2, l'alcalde de l'Ajuntament on està implantada l'activitat.