Convocatòria de concurs públic per proveir amb caràcter interí una plaça de secretaria-intervenció del Servei d'Assistència Tècnica

Bases reguladores

Model de sol·licitud

Finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació: dimecres 7 de març de 2018 a les 14.00 h.

Anunci llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, d'aspirants exempts i obligats a realitzar la prova de català, composició del tribunal, i lloc, dia i hora de realització del concurs i de la prova de català.

Anunci llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos i d'aspirants exempts i obligats a realitzar la prova de català.

Anunci del tribunal qualificador del resultat de la valoració dels mèrits i proposta de nomenament.