Convocatòria de concurs públic per proveir amb caràcter interí una plaça de secretaria-intervenció del Servei d'Assistència Tècnica

Bases reguladores

Model de sol·licitud

Finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació: dimecres 7 de març de 2018 a les 14.00 h.

Anunci llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, d'aspirants exempts i obligats a realitzar la prova de català, composició del tribunal, i lloc, dia i hora de realització del concurs i de la prova de català.

Anunci llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos i d'aspirants exempts i obligats a realitzar la prova de català.

Anunci del tribunal qualificador del resultat de la valoració dels mèrits i proposta de nomenament.

Anunci del decret de Presidència de proposta de nomenament del procés de selecció mitjançant concurs públic per cobrir amb caràcter interí una plaça de Secretaria Intervenció del Servei d'Assistència Tècnica (SAT) del Consell Comarcal de la Noguera.