“El 8 de novembre de 2016 es va publicar l’Ordre ARP/302/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) modificada per l’Ordre ARP/203/2017, de 29 d’agost, i l’Ordre ARP/239/2017, de 9 d’octubre, i el 5 de setembre de 2017 s’aprova la resolució ARP/2198/2017, de 5 de setembre, que convoca els ajuts per a l’any 2017”.

S’estableix en les resolucions de concessió que la data límit per executar l’actuació aprovada (i pagar les despeses que se’n derivin) és el 30 de juny de 2019.


Documentació justificativa que s'ha s'aportar: