Dilluns, abril 23, 2018

En data 28 de gener de 2016 es va publicar la Ordre ARP/8/2016, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01), i es convoquen els corresponents a l'any 2016.

S'estableix en les resolucions de concessió que la data límit per executar l'actuació aprovada (i pagar les despeses que se'n derivin) és el 30 de juny de 2017.

Ordre LEADER 2016.pdf

Documentació justificativa que s'ha s'aportar:

- Relació documentació certificació expedients convocatòria 2016.1

· Sol·licitud de pagament de l'ajut

 · Declaració dels llocs de treball

 · Compte justificatiu

 · Memòria justificativa