Dimarts 21 Octubre 2014

Anunci: expedient d'expropiació per raons urbanístiques

Descàrrega de l'anunci.

Edicte

Mitjançant Providència d'Alcaldia de data 31 de juliol de 2014 es va acordar sotmetre a informació pública l'expedient relatiu a l'obra per condicionar i donar continuïtat al camí existent conegut com camí d'aiguabarreig al terme municipal de Menàrguens, de conformitat amb l'establert en l'article 49.1.c del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, i en els articles 49 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, pel termini d'un mes a comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, així com en el Tauler d'anuncis de la Corporació, a l'efecte de que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, de 8:30 a 15:00 hores en la Secretaria de l'Ajuntament situat en Plaça l'Església, 1 de Menàrguens.

 

Menàrguens, 1 d'agost de 2014.

L'Alcalde

Pau Forns i Planella

Edicte d'informació pública

En data 3 de juliol de 2014, el Sr. Joaquin Campos Fernández, amb NIF 78066556W, en nom i representació de l'empresa CAVIPLAN S.C.P. amb CIF J25610809, ha sol·licitat a l'ajuntament llicència urbanística i llicència ambiental per a l'activitat de "Projecte bàsic i executiu de legalització de superfícies i ampliació d'una explotació porcina d'engreix amb MO 431-DO fins a la capacitat productiva de 2.500 porcs i 5 cavalls; situada al pol. 501 parc. 27 del Terme Municipal de Menàrguens, La Noguera (Lleida).".

Per tal de donar compliment amb el que estableixen l'article 49.3 del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 i a l'article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; i al mateix temps, a l'establert a l'article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s'exposa al públic per un termini de 30 dies, perquè es puguin presentar al·legacions i/o reclamacions.

L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament els dies laborables, de les 8.30 hores a les 14.00 hores.

 

Menàrguens, 29 de juliol de 2014.

L'alcalde

Pau Forns i Planella

Pàgina 1 de 2

Qui està en línia

Hi ha 4 convidats/des i cap membre en línia