Divendres, abril 28, 2017

Serveis socials

 

 

RESIDÈNCIA ASSISTIDA, CENTRE DE DIA I HABITATGES TUTELATS

 • Entitat titular: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
 • Entitat gestora: Ajuntament de Ponts
 • Adreça: Av. de la Font de Valldans, 7
 • Telèfon: 973 460 917
 • Data obertura: 14 / 05 / 2002
 • Capacitat registral: Residència assistida: 8
 • Centre de dia: 10
 • Habitatges tutelats: 12
 • Número de registre: SO5085, SO5087 i SO5086
 • Preu: establert per l’ICASS

 

RESIDÈNCIA ASSISTIDA

 • Definició: és un servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.
 • Objectius: facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència. Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.
 • Funcions: allotjament, manutenció, acolliment i convivència, atenció personal en les activitats de la vida diària, hàbits d’autonomia, dinamització sociocultural, manteniment de les funcions físiques i cognitives. Bugaderia i repàs de la roba, higiene personal, suport social i atenció familiar adreçada a l’afavoriment de les relacions de la família de l’usuari i el seu entorn. Garantir l’assistència sanitària.
 • Destinataris: persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten constant atenció i supervisió i les circumstàncies sociofamiliars de les quals requereixin la substitució de la llar.

 

CENTRE DE DIA

 • Definició: servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària a les persones grans amb dependències.
 • Objectius: facilitar un entorn compensatori de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència. Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social. Mantenir l’acceptació de la persona amb discapacitats en el seu entorn sociofamiliar. Proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.
 • Funcions: acolliment i convivència. Manutenció. Bugaderia i repàs de la roba en cas de necessitat. Atenció personal a les activitats de la vida diària. Readaptació funcional i social, dinamització sociocultural, suport familiar. Garantir el seguiment i la prevenció de les alteracions de la salut. Atenció en caps de setmana en cas de necessitat.
 • Destinataris: persones grans que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social i familiar.
 • Condicions particulars: aquest servei a Ponts s’ha realitzat, amb l’autorització dels SSTT, de dilluns a diumenge inclosos festius, amb un horari totalment flexible i que s’adapta a les necessitats de cada usuari. Possibilitat de transport adaptat.

 

HABITATGES TUTELATS

 • Definició: servei d’acolliment alternatiu a persones grans autònomes, les circumstàncies sociofamiliars de les quals no els permet romandre a la pròpia llar. Consten d’una habitació individual o doble amb cuina en la mateixa estança i una cambra de bany.
 • Objectius: dotar les persones grans d’un habitatge adequat i practicable d’acord amb la normativa vigent de barreres arquitectòniques. Afavorir la màxima independència personal. Constituir el domicili habitual dels usuaris. Afavorir la vida comunitària i la integració social.
 • Funcions: allotjament i suport personal. Serveis opcionals: bugaderia i repàs de la roba, neteja dels habitatges i alimentació.
 • Destinataris: persona gran, mentre sigui capaç de participar en el manteniment i cura de la llar, així com també del seu cònjuge o parella i persones que en depenguin amb la condició legal de disminuït.

 

CASAL DE LA GENT GRAN

 • Entitat titular: Direcció General d’Acció Ciutadana, Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
 • Entitat gestora: l’Ajuntament de Ponts gestiona i coordina les activitats, el funcionament de l’equipament i els serveis operatius
 • Adreça: Av. de la Font de Valldans, 7
 • Telèfon: 973 46 09 28 / 973 46 09 37
 • Horari: de 10 a 13h i de 15 a 20h (tancat per Nadal, St. Esteve, Cap d’Any, Reis i Divendres Sant)
 • Data obertura: 09/ 04 / 2001
 • Nombre d’usuaris: més de 400

 

 • Definició: és un espai on les persones poden trobar-se, conviure i desenvolupar els seus projectes i les seves aptituds. També és un lloc idoni des d’on poden participar en activitats intergeneracionals, aportant-hi la seva experiència i contribuint positivament a fer una societat millor.
 • Objectius: promoure el civisme, les relacions personals i intergeneracionals, el creixement de la persona i la seva participació social i comunitària.
 • Funcions: oferir activitats culturals, físiques i esportives, manuals i artesanals, música i corals, trobades, intercanvis culturals, etc.
 • Destinataris: totes les persones majors de 60 anys que disposin de carnet de persona usuària. Poden ser també persones usuàries els majors de 52 anys, ja siguin aturades de llarga durada o pensionistes. També els cònjuges de les persones que compleixin aquests requisits.
 • Serveis: bar-cafeteria, menjador, podologia, perruqueria-barberia. Els preus d’aquests serveis són establerts per la Direcció General d’ Acció Ciutadana.
 • Activitats: gimnàstica, artesania i ornamentació, taller de memòria, català, coral, teatre, taller de bitlles, disfresses, Escala-en-hifi, cuina, edició d’un butlletí mensual, xerrades sobre temes diversos, balls, celebracions, viatges, etc.
 • Preus de les activitats: gaudeixen d’un gran nombre d’activitats subvencionades per la Generalitat, l’Ajuntament de Ponts i altres organitzades per l’Associació de Jubilats i voluntaris.


ÀREA DE SERVEIS SOCIALS

 • Entitat Titular: Ajuntament de Ponts
 • Data obertura: 08/ 04 / 2002
 • Número de Registre: S06258
 • Adreça: Av. de la Font de Valldans, 7
 • Telèfon: 973 46 20 32
 • Horari: l’atenció directa al públic es dóna de 10 h a 14 h de dilluns a dijous

 

 • Definició: conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer persones, famílies i grups socials que especialment es troben en situació de risc social o d'exclusió per prevenir aquesta situació i intervenir-hi.
 • Destinataris: totes les persones que viuen al municipi de Ponts i especialment aquelles persones, famílies o grups amb dificultats de desenvolupament i d'integració a la societat, manca d'autonomia personal, disminucions físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació social.
 • Objectius: millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.
 • Funcions: detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió, recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent, informació, orientació i assessorament. Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. Coordinació dels serveis d'atenció domiciliària (menjar a domicili, teleassistència i ajuda domiciliària). Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció. Treball social comunitari. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada. Coordinació amb el Consell comarcal de la Noguera.SERVEI DE MENJADOR

 • Entitat Titular: Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
 • Entitat Gestora: Ajuntament de Ponts
 • Data obertura: 14/ 05 / 2002
 • Adreça: Av. de la Font de Valldans 7, Casal de gent gran
 • Telèfon: 973 46 09 28

 

 • Definició: servei que proporciona àpats elaborats, a persones que compleixen les condicions d’usuaris d’un CGG.
 • Destinataris: persones amb necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència.
 • Objectius: assegurar una alimentació adequada.
 • Condicions particulars: aquest servei de menjador, que ofereix dinar i sopar als usuaris de la residència, centre de dia i habitatges, resta també obert a l’hora de dinar als usuaris del casal tots els dies de l’any; se serveix a la 1 del migdia i és imprescindible concertar el dinar com a mínim el dia abans.

 

SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

 • Entitat Titular: Ajuntament de Ponts. Àrea de Serveis Socials
 • Adreça: Av. de la Font de Valldans 7
 • Telèfon: 973 46 20 32
 • Data obertura: agost 2004
 • Núm. Registre: S05948
 • Preu dels serveis: preus establerts per l’Ajuntament de Ponts a través de les ordenances municipals, amb bonificacions en funció dels recursos econòmics dels usuaris.
 • Usuaris: més de 40 atesos des de la seva posada en funcionament

 

MENJAR A DOMICILI

 • Definició: la mateixa que el Servei de Menjador.
 • Destinataris: majors de 65 anys que resideixen a Ponts, que presenten dificultats per a preparar-se el menjar de manera autònoma i que no es puguin desplaçar al Casal de Gent Gran, on s’ofereix “in situ” el Servei de Menjador.
 • Objectiu específic: millorar la qualitat de vida de les persones grans que volen ser ateses des del seu domicili.
 • Funcions: assegurar un àpat al dia equilibrat i sota òptimes condicions sanitàries.
 • Condicions particulars: l’Ajuntament de Ponts va posar en marxa aquest servei durant el 2005. L’equip tècnic de Serveis Socials en coordinació amb els professionals del Centre d’Atenció Primària realitza una valoració dels casos. El servei es dóna de dilluns a diumenge tots els dies de l’any.

 

AJUDA A DOMICILI

 • Definició: conjunt organitzat i coordinat d'accions que es duen a terme a la llar de la persona usuària, dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies en situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.
 • Destinataris: persones o famílies que es troben, per motius físics, psíquics o socials, en situació de manca d'autonomia temporal o permanent per poder fer les tasques habituals de la vida quotidiana.
 • Objectius: desenvolupar tasques assistencials, preventives i educatives, mantenir les persones usuàries en el seu medi, millorant-ne la qualitat de vida.
 • Funcions: atenció personal, ajuda domèstica a la llar, suport social, relació amb l'entorn, ajudes tècniques i adaptatives de la llar.
 • Condicions particulars: durant el 2005 l’Ajuntament de Ponts va posar en marxa aquest servei; el servei el realitza el mateix personal que treballa a la Residència.

 

TELEASSISTÈNCIA

 • Definició: constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària, amb el qual, mitjançant una central receptora telefònica, s’ofereix a les persones usuàries una atenció permanent i a distància les 24 hores del dia, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir.
 • Destinataris: persones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència a causa de l’edat o del seu estat físic, amb capacitat per a la correcta utilització del servei, les quals viuen soles o amb persones que no poden atendre’ls de manera continuada i suficient.
 • Objectius: contribuir a millorar l’autonomia personal, afavorir la permanència de la persona en el seu entorn habitual, facilitar la comunicació amb l’exterior, proporcionar l’accés als serveis de la comunitat, evitar o retardar la institucionalització.
 • Condicions particulars: l’Ajuntament de Ponts va posar a disposició dels ciutadans aquest servei durant el 2004, amb bonificacions del 25% i del 50% sobre els preus establerts per les entitats proveïdores d’aquest servei.

 

TRANSPORT ADAPTAT

 • El Consell Comarcal ha cedit a l’Ajuntament de Ponts un vehicle de transport adaptat que es posarà en funcionament durant el 2007 per a traslladar les persones amb mobilitat reduïda.