Dijous, Octubre 18, 2018

Anunci en el Butlletí Oficial de la província de Lleida

Aprovada, per Acord del Ple de 25 de febrer de 2014, la iniciació de l'expedient de clausura del cementiri de "Vell de Les Ventoses" i d'exhumació i trasllat de les restes cadavèriques al nou cementiri de Les Ventoses- Preixens, de conformitat amb el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria, se sotmet a informació pública per termini de tres mesos,a comptar l'endemà al de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de LLEIDA, perquè les persones interessades puguin exercir els drets que les lleis els hi reconeguin.

Durant aquest termini qualsevol interessat el podrà examinar a les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que es considerin convenients.

 

Preixens, 25 de febrer de 2014

L'Alcalde,

Joan Eroles Viles