Els Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera vam iniciar el treball en el terreny de la immigració l'any 2004, tot i que feia ja més anys que, indirectament, des dels Serveis Socials del Consell Comarcal s'atenia, s'informava i s'assessorava totes les persones nouvingudes que se'ns adreçaven buscant solucions i respostes als problemes que a poc a poc els anaven sorgint en el dia a dia.

El Pla d'Immigració i Ciutadania 2005-2008 que va aprovar el Govern de la Generalitat aborda el procés d'acollida i d'integració de les persones nouvingudes, alhora que preveu mesures per reforçar les polítiques socials, la convivència i la cohesió entre el conjunt de la població.

Mitjançant aquest Pla, el Consell Comarcal de la Noguera, com la resta de Catalunya, es proposa de forma prioritària la millora de les polítiques socials, l'educació des de la interculturalitat, afavorir la cohesió social, promoure la inserció laboral, impulsar l'ús social del català, formar els i les professionals dels serveis públics i lluitar contra l'exclusió i el racisme.

OBJECTIUS

 • Igualtat: la població nouvinguda assumeix les mateixes obligacions que tenen els i les residents més antics. Aquest és l'eix central per abordar la immigració, i per tant, la ciutadania. Alhora, el Consell Comarcal de la Noguera procura que no s'estigmatitzin les persones immigrants com a persones demandants dels serveis públics, sigui en l'imaginari col·lectiu, sigui en la seva materialització concreta: tots els veïns i veïnes són usuaris dels serveis en les mateixes condicions. En aquest sentit, la normalització implica atendre tota la població en el marc dels recursos, programes, projectes i equipaments existents, i no es creen circuits paral·lels, que diferencien o segreguen. Des d'un enfocament estrictament administratiu, els serveis especialitzats per a la població nouvinguda s'han d'incloure en el conjunt de serveis. L'experiència ha palesat que les accions normalitzades, val a dir les que arriben al conjunt de la població a través de serveis universals, milloren la convivència veïnal. El creixement de la població en la comarca comporta que el Consell Comarcal  vetlli per la igualtat i el dret de tots els veïns i veïnes a l'accés i ús dels serveis de titularitat pública. L'increment poblacional no ha de sobrecarregar els serveis, ni ha de desencadenar cap pugna pels recursos existents. Ajustar els serveis respon doncs, a un criteri quantitatiu, per estendre a tota la població les mateixes prestacions, i també a un de qualitatiu, per millorar els serveis.
 • Pluralitat: per garantir-hi l'accés efectiu, i alhora no crear una xarxa paral·lela, els serveis públics s'han d'adaptar a l'heterogeneïtat del públic, prevenint tot el que pugui representar un impediment o un factor d'exclusió social. Així, l'adaptació dels serveis a una societat diversa té dos components principals: d'una banda, en els moments inicials de residència en el territori, accions per assegurar a les persones nouvingudes l'accés a qualsevol servei públic; d'altra banda, per a aquelles persones que ja estan assentades en el territori, accions per assegurar l'accés efectiu als serveis públics i a la participació en idèntiques condicions que la resta de veïns i veïnes. Les actuacions adreçades a col·lectius amb necessitats específiques tenen per única finalitat l'accés efectiu als drets i deures, i per tant, compensar les desigualtats de partida. Aquestes actuacions s'han d'acotar en el temps, per accedir, tan aviat com sigui possible, al servei universal.
 • Cohesió social: el Consell Comarcal de la Noguera treballa per a la cohesió social de la comarca. Si es garanteix el gaudi dels drets de ciutadania, amb igual vigor exigeix el compliment dels deures i obligacions que comporta la vida en societat. Això implica garantir la igualtat en l'accés als serveis públics i promoure la interacció veïnal, de manera que s'envigoreixi el teixit social. D'aquesta manera, tothom ha de poder identificar-se amb un territori, establir vincles de confiança amb les persones amb qui comparteix la quotidianitat, i conjuntament impulsar accions col·laboratives. La cohesió social dels municipis de la comarca implica el sentiment de pertinença a la cultura pública comuna. El seu punt de partida és el reconeixement de tots els veïns i veïnes, plasmats en els elements d'identitat que han forjat al llarg de les seves trajectòries vitals. Entenent que tothom que viu al municipi conforma l'espai comú, l'ens local treballa per bastir elements compartits, que permetin la identificació col·lectiva de tots els seus veïns i veïnes. Així, es reconeix la singularitat de les identitats individuals, i la seva contribució al col·lectiu, a la vegada que es garanteixen elements compartits d'identificació per tal de construir un projecte comú català.

L'EQUIP

L'equip que treballa a l'àrea d'Immigració s'integra en els Serveis Socials de la Noguera i consta de dos persones:

 • Una mediadora: primer grau d'administratiu, amb la formació que imparteix la Generalitat i diversos cursos en mediació intercultural impartits per l'administració. Tasques: atendre la primera acollida i treballar perquè les persones nouvingudes coneguin l'entorn. Traduccions als Serveis Socials i entitats del tercer sector i ajuda en la gestió de projectes.
 • Un tècnic: graduat social,  postgrau en immigració, i postgrau en mediació de conflictes en les entitats del tercer sector. Tasques: portar tot l'assessorament jurídic, gestió de tots els papers que reclama Estrangeria, informes d'arrelament social, informes d'arrelament familiar, tramitació de reagrupaments. Gestió i assessorament als diferents ajuntaments en matèria d'immigració i gestionar els diferents projectes.

UBICACIÓ I CONTACTE

 • Atenció al public de 8.00 h  a 15.00 h al Consell Comarcal de la Noguera, segona planta.
 • Assessorament jurídic i consultes per a arrelament, cal demanar cita prèvia de 10.00  a 13.00 h a la segona planta del Consell Comarcal, o a l'Ajuntament del municipi.
 • Els dimarts a Artesa de Segre.
 • Els dimecres a Balaguer.
 • Els dijous a Ponts.
 • Els altres municipis de la comarca, a demanda.