El Transport Adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport a les persones discapacitades o amb dependència, amb problemes de mobilitat, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d'atenció especialitzada, o a aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn.

FUNCIONS

  • Facilitar l'accés de les persones amb discapacitat o amb dependència, amb dificultats de mobilitat, als serveis socials especialitzats i altres que afavoreixin la seva integració.

PERSONES USUÀRIES

Persones amb problemes de mobilitat.

FORMA D'ACCÉS

Per a accedir al Transport Adaptat cal, en primer lloc, tramitar la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades. Un cop resolt el grau i el nivell de dependència, s'elabora el Pla Individual d'Atenció (PIA) per a cada persona mitjançant el qual s'activarà el Transport Adaptat, entre d'altres prestacions i serveis.