TORNA UNA ALTRA EDICIÓ DEL CARNESTOLTES A TÉRMENS

cartell

INFORMACIÓ PÚBLICA

Sebastià Canyadell Salvia, amb DNI 43.725.304-G, ha demanat a aquesta Alcaldia llicència urbanística per creació de nova explotació porcina d'engreix amb la construcció de dos noves naus, una bassa d'emmagatzematge de purins i un vestuari per tal d'allotjar 2.000 porcs d'engreix al Polígon 32 Parcel·les 156 i 157, d'aquest terme municipal (Expedient 12/2015).

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del que estableix l'article 49.3 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer de Modificació del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, a l'objecte que durant el termini de 20 dies aquells que ho considerin oportú presentin les al·legacions que estimin pertinents.

 

Térmens, 09 de gener de 2015

L'alcalde

INFORMACIÓ PÚBLICA

Daniel Barios Serò, amb DNI 43.724.464-S, ha demanat a aquesta Alcaldia llicència urbanística per ampliació d’explotació de bestiar porcí intensiu ubicada al Polígon 6 Parcel·les 73 i 74, d’aquest terme municipal (Expedient 130/2014-LL.O.).

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del que estableix l’article 48 i següents de la Llei 3/2012 de 22 de febrer de Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat  pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, a l’objecte que durant el termini de 20 dies aquells que ho considerin oportú presentin les al·legacions que estimin pertinents.

Térmens, 23 d’octubre de 2014

L’alcalde

Pàgina 1 de 41