Dilluns, Novembre 19, 2018

Convocatòria de subvencions per realitzar obres de rehabilitació en edificis d'habitatges (destinats a domicili habitual i permanent, en propietat o lloguer)

S'ha obert una convocatòria de subvencions per realitzar obres de rehabilitació en edificis d'habitatges (destinats a domicili habitual i permanent, en propietat o lloguer).

Els terminis de presentació de les sol·licituds:

-CONCURRÈNCIA COMPETITIVA: fins al 30 de juny de 2017

Poden haver iniciat les obres a partir de l'11 d'abril de 2013, i es resolen comparant les sol·licituds presentades dins el termini i aplicant els criteris de valoració i ordre de prelació entre elles establerts.

-CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA: fins al 31 de juliol de 2017

NO haver iniciat obres abans de la presentació de la sol·licitud i només per a les actuacions següents:

a) ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat quan a l'edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda o més grans de 65 anys.

b) obres relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions (aigua, llum i sanejament existents) que poden representar un risc per la seguretat de les persones.

Les actuacions subvencionables són:

-Obres de conservació relatives als fonaments, estructura i instal·lacions comuns, qualificades com a deficiències importants, greus o molt greus a l'IITE

-Obres de conservació relatives a les cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns qualificades com a deficiències importants, greus o molt greus a l'IITE i que s'han d'executar simultàniament amb les actuacions per la millora de la qualitat i sostenibilitat, excepte per els edificis declarats BCIN

-Obres d'adaptació a la normativa vigent de les instal·lacions comuns

-Obres de millora de la qualitat i sostenibilitat que aconsegueixin una reducció d'almenys un 30% de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici respecte a la situació prèvia a les actuacions

-Obres per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent
 

Us fem arribar aquesta informació perquè la pugueu difondre a les persones interessades del vostre municipi.

Us adjuntem l'enllaç de la Generalitat on es pot consultar la informació més detallada: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge&moda=1

El Consell Comarcal de la Noguera ofereix els seus serveis als Ajuntaments i a les persones que viuen a la comarca.

Adreceu-vos a Mercè Llauet (Serveis Tècnics) per informació, assessorament i tramitació de sol·licituds d'ajuts per a la re habilitació d'edificis d'habitatges (preferiblement amb cita prèvia).