Dimecres, Octubre 17, 2018

Expedient de llicència urbanística per a la construcció d’una explotació porcina d’engreix

El senyor JOEL VILADRICH REGADA, ha sol·licitat a aquest Ajuntament, llicència urbanística per a la construcció d’una explotació porcina d’engreix, situada al Polígon 3, Parcel·la 84 del terme municipal de Tiurana (la Noguera), havent-se presentat el corresponent projecte per a l’execució de l’activitat en sòl no urbanitzable.

En compliment del disposat en l’article 49.3 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme així com l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la legalitat urbanística, es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies perquè qualsevol persona que es consideri afectada pugui formular al·legacions i observacions.

L’expedient esmentat es pot consultar a les oficines municipals en horari de 9 a 14 hores.

 

Tiurana, 29 de gener de 2015

L’alcalde,

Àngel Villarte Canes