al contingut a la navegació Informació de contacte

Servei d'Arquitectura i Urbanisme

La signatura del conveni d’assistència entre un ajuntament i el Consell Comarcal permet donar una resposta àgil, ràpida i in situ d’aquells petits encàrrecs que no tenen una gran complexitat tècnica, però que requereixen una resposta ràpida per al bon funcionament dels ajuntaments.

El conveni preveu permanències programades a cada un dels ajuntaments en funció de la periodicitat acordada, setmanal o bisetmanal. Actualment 19 dels 30 municipis de la comarca tenen signat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Noguera

Tasques:

 • Resoldre consultes urbanístiques dels particulars.
 • Realitzar informes tècnics de les sol·licituds de llicències i comunicacions d’obres.
 • Dur a terme visites d'inspecció.
 • Realitzar altres informes tècnics, consultes de les administracions, informes contractació d’obres, etc.).
 • Realitzar certificats d’aprofitament urbanístic i de compatibilitat urbanística per a activitats
 • Realitzar dictàmens (ruïna, ordre d’execució...).
 • Aixecar petits treballs topogràfics.
 • Establir alineacions i rasants
 • Dur a terme la determinació de superfícies.
 • Fer les valoracions d’edificacions i de finques.
 • Fer la diagnosi i assessorament tècnic en la reparació i manteniment de diferents infraestructures i serveis urbans
 • Informar d’expedients de disciplina urbanística

Des de l’àrea tècnica es realitza assessorament específic als responsables municipals dels diferents ajuntaments sobre les incidències que es van detectant en el desenvolupament dels diferents instruments de planejament general o derivat.

Tasques: 

 • Donar suport i assistència tècnica en reunions amb promotors i en les gestions i reunions amb altres administracions (Urbanisme, ACA, Cultura...)
 • Redactar modificacions puntuals dels instruments de planejament
 • Col·laborar en els treballs de planejament generals encarregats a altres tècnics.

Aquells ajuntaments amb els quals es té en conveni, els diferents professionals de l’àrea tècnica redactaran, dins de les seves competències professionals, diferents documents tècnics que els ajuntaments necessitin.

Alguns d’aquests documents són:

 • Memòries valorades d'edificació, d'urbanització i d'instal·lacions.
 • Projectes bàsics i projectes executius d'obres d'edificació.
 • Projectes d'urbanització.
 • Estudis de Seguretat i Salut de les diferents obres.
 • Valoracions d’edificis i/o solars
 • Catàleg de masies i cases rurals
 • Modificacions puntuals de planejament

 Tasques:

 • Assumir la direcció de les obres d’edificació, d’urbanització i d’instal·lacions, corresponents als projectes que han redactat i -si és possible- d'aquelles obres que, havent estat redactades per tècnics aliens als Serveis Tècnics, els diferents Ajuntaments encarreguen.

Els tècnics participen en la redacció d'estudis i de projectes, i en l'assessoria tècnica o supervisió, que faciliten el funcionament dels diferents serveis i entitats que són responsabilitat del Consell Comarcal o d’àmbit supramunicipal. Alguns d’aquests són:

 • Projectes urbanístics i d’obres per a la gestió de residus, (abocadors, deixalleries, etc.).
 • Projectes d’edificació, reformes, ampliacions de la seu del Consell Comarcal o altres infraestructures que gestiona (Centre d’Observació de l’Univers, Oficina Jove de la Noguera, etc).
 • Projectes de Camins de muntanya, Plans de Consultoris Locals, Projectes de Gestió Forestal Sostenible, Memòria històrica, Senyalització turística, etc.
 • Gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis delegada per la Generalitat i la Diputació.
 • Informes per a l’aprovació pel Consell Comarcal dels Béns Culturals d’Interès Local.