al contingut a la navegació Informació de contacte

Descripció del servei

El Servei d'Assistència Tècnica (SAT) el formen actualment 6 professionals que ofereixen la realització en les dependències dels ens locals les prestacions següents:

  • Exercici de les funcions reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal en els Ajuntaments que tinguin reconeguda l’exempció del lloc de treball de Secretaria.
  • Exercici de les funcions reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal en els Ajuntaments en què de forma circumstancial no es puguin atendre aquestes funcions.
  • Suport i assessorament en matèria juridicoadministrativa i economicofinancera: aquesta prestació només es podrà dur a terme si estan ateses totes les sol·licituds presentades pels ens locals referides a les dues prestacions anteriors i queden recursos disponibles.