al contingut a la navegació Informació de contacte

Dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera

UBICACIÓ: Google maps

Un dipòsit controlat és una solució ambiental correcta per a la gestió del rebuig dels residus, és a dir, aquelles fraccions de les deixalles que no s'hagin pogut valoritzar. És un espai on els residus que no s'han reciclat són dipositats de manera que no puguin ser font de contaminació de l'entorn.

Aquest tipus d'instal·lació està dissenyada per assolir els objectius ambientals que marca la Llei reguladora dels residus:

  • Prevenir els riscos per a l'aigua, l'aire, el sòl, la flora i la fauna.
  • Eliminar les molèsties causades per sorolls i pudors.
  • Impedir l'abandonament i tota disposició incontrolada dels residus.

Per tal de garantir la correcció ambiental de les instal·lacions d'aquest tipus se segueix el procediment d'autorització ambiental previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental i, entre altra normativa, es tenen en compte els decrets següents que defineixen les infraestructures necessàries, les directrius bàsiques per al seu control i explotació correcta i els criteris de segellament i control posteriors a la seva clausura:

  • El Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
  • El Reial Decret 1481//2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

Els residus es van col·locant sobre un terreny prèviament impermeabilitzat, i es van estenent en capes de poca espessor i compactant per disminuir-ne el volum. La colgada amb terra n'elimina les males olors, evita problemes sanitaris i permet confinar correctament els residus.
El dipòsit controlat de Balaguer és un dipòsit de Classe II, que admet residus no especials, específicament per admetre totes aquelles fraccions dels residus municipals que no són valoritzables. Aquests dipòsits tenen els següents equipaments:

  • Desguassos perimetrals: petits canals al voltant del dipòsit impedeixen que l'aigua de pluja s'escoli entre els residus, ja que això faria augmentar molt el lixiviat (líquid fruit de la descompsició dels residus), que cal emmagatzemar i tractar.
  • Capes impermeabilitzants i de recollida de lixiviats: el fons del dipòsit s'impermeabilitza per evitar filtracions de lixiviats cap al sòl amb una capa d'argila i una làmina de polietilè d'alta densitat (PEAD).
  • Una capa de 50 cm de grava a la base del vas permetrà el drenatge dels lixiviats, fins al punt més baix del dipòsit d'on surten els tubs de desguàs fins a la bassa de lixiviats.
  • Bassa de lixiviats: en aquesta bassa s'acumulen els lixiviats i les aigües pluvials del dipòsit. Són tractats abans d'ésser retornats al medi.
  • Xarxa de drenatge de gasos: xarxa de canonades que evacuen de l'interior del sòl els gasos que produeix la fermentació de les deixalles. La combustió s'efectua mitjançant una torxa amb un cabalímetre de gasos instal·lada sobre la fase antiga del dipòsit.