al contingut a la navegació Informació de contacte

Gerència

LEGISLATURA 2023-27

El Ple del Consell Comarcal de la Noguera, en sessió ordinària del dijous 13 de juny de 2024, va aprovar nomenar el Sr. Jordi Oronich i Ruiz com a gerent del Consell Comarcal de la Noguera.

PROCÉS DE SELECCIÓ

NORMATIVA

Les competències de la Gerència del Consell Comarcal són les que marca l’article 16 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya:

Article 16. La gerència

 1. Correspon al gerent, d’acord amb les directrius del Ple i les instruccions de la Presidència:
  1. Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del Ple.
  2. Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
  3. Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el Ple; ordenar pagaments i retre comptes.
  4. Dirigir el personal de la corporació.
  5. Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del Ple enumerades pels articles 13 i 14.
 2. El gerent és nomenat i cessat pel Ple del Consell Comarcal, a proposta de la presidècia. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més, se li apliquen les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat establertes per als membres del consell comarcal. El gerent té la condició de funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de la Generalitat o de l’Administració local, se l’ha de declarar en situació de serveis especials.