al contingut a la navegació Informació de contacte

Ple

MANDAT 2023-2027

miquel.plensa-martinez.jpg
Miquel Plensa i Martínez
President
mplensa@ccnoguera.cat
EsquerraColor250.jpg
maricel-segu.jpg
Maricel Segú i Peralba
Vicepresidenta 1a
Consellera de Drets Socials, Igualtat i Joventut
Junts per Catalunya
lidia-ber.jpg
Lídia Ber i Salmons
Vicepresidenta 2a
Consellera de Medi Ambient
EsquerraColor250.jpg
xavier-terre-boliart.jpg
Xavier Terré i Boliart
Vicepresident 3r
Conseller de Territori, habitatge i energia
EsquerraColor250.jpg
josep-tapies-tico.jpg
Josep Tàpies i Ticó
Vicepresident 4t
Conseller de Serveis d'Assistència Tècnica
junts-web.jpeg
ester-guarne-tanya.jpg
Ester Guarné i Tanyà
Portaveu ERC-AM
Consellera de Promoció Econòmica i ocupació
EsquerraColor250.jpg
jaume-montfort-sama.jpg
Jaume Montfort i Samà
Conseller de Cultura
EsquerraColor250.jpg
joan-camats-campabadal.jpg
Joan Camats i Campabadal
Conseller de Règim intern
EsquerraColor250.jpg
soles-carabasa-closa.jpg
Solés Carabasa i Closa
Consellera de Noves tecnologies i Transparència
EsquerraColor250.jpg
elisabet-darbra-badia.jpg
Elisabet Darbra i Badia
Consellera de Salut
EsquerraColor250.jpg
carme-comes-vilaro.jpg
Carme Comes i Vilaró
Consellera de Llengua
EsquerraColor250.jpg
gemma-trilla-gutierrez.jpg
Gemma Trilla i Gutiérrez
Portaveu Junts-CM
Consellera d'Ensenyament
junts-web.jpeg
xavier-castellana-benseny.jpg
Xavier Castellana i Benseny
Conseller de Turisme
junts-web.jpeg
josep-torres-flores.jpg
Josep Torres i Flores
Conseller d'Esports
junts-web.jpeg
mireia-burgues-novau.jpg
Mireia Burgués i Novau
Consellera de Consum
junts-web.jpeg
antoni-reig-torne.jpg
Antoni Reig i Torné
Conseller d'Agricultura i ramaderia
junts-web.jpeg
jesus-franciso-cienfuegos-contreras.jpg
Jesús Francisco Cienfuegos i Contreras
Portaveu PSC-CP
logocp.jpg
Sara Bosch i Sotillo.JPG
Sara Bosch i Sotillo
Consellera
logocp.jpg
Aleix Ariño i Terré.JPG
Aleix Ariño i Terré
Portaveu ARA-PL
arapl23.png

NORMATIVA

Les competències del Ple segons Decret legislatiu 4/2003 són les següents:

Article 14. El Ple

14.1 El Ple del Consell Comarcal és constituït pel president i la resta de consellers comarcals.

14.2 Correspon al Ple:
a) Elegir la Presidència del Consell Comarcal, d'acord amb l'article 22.
b) Establir l'organització del Consell Comarcal.
c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, d'acord amb el que estableix l'article 39.
g) Aprovar els plans comarcals.
h) Exercir la potestat expropiatòria.
i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l'exercici d'activitats econòmiques.
k) Delegar competències en els municipis.
l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l'article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
n) Exercir accions administratives i judicials.
o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
p) Alienar el patrimoni.
q) Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

14.3 Correspon també al Ple:
a) Votar la moció de censura a la Presidència, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.
b) Nomenar i separar el gerent.
c) Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals.

14.4 Si un acord del Consell Comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president, per iniciativa pròpia o a proposta del Ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis afectats perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell acord.

Calendari de celebració de sessions del Ple

El Ple del Consell Comarcal de la Noguera es reuneix en sessió ordinària el primer dijous dels mesos de febrer, abril, juny, octubre i desembre; i el darrer dijous del mes de juliol. Fora d'aquest calendari, es pot reunir en sessió extraordinària.