al contingut a la navegació Informació de contacte

Comissió Especial de Comptes

COMPOSICIÓ MANDAT  2023-2027

NORMATIVA

Les competències de la Comissió Especial de Comptes segons Decret Legislatiu 4/2003 són les següents:

Article 15. La comissió especial de comptes

15.1 La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d'acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

15.2 Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre'n informe.

Calendari de celebració de sessions de la Comissió Especial de Comptes

Es reuneix com a mínim un cop a l'any.