Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple

PLE (constituït el 8 de juliol de 2019)

President:
Miquel Plensa Martínez ERC-AM
 
Vicepresidents/es:
Vicepresidenta primera:
Anna Maria Calvís Munsó ERC-AM
Vicepresident segon:
Xavier Terré Boliart ERC-AM
Vicepresidenta tercera:
Ester Guarné Tanyà ERC-AM
 
Consellers/es:
Lidia Ber Salmons ERC-AM
Maria Cusola Aumedes ERC-AM
Jaume Montfort Samà ERC-AM
Marissa Castellà Boldú ERC-AM
Eugènia Puig-Gròs Clua ERC-AM
Toni Sala Blanch ERC-AM
Sonia Valero Dencas JuntsxCat
Mireia Burgués Novau JuntsxCat
Jaume Castellà Secanell JuntsxCat
Xavier Castellana Benseny JuntsxCat
Guifré Ricart Real JuntsxCat
Maricel Segú Peralba JuntsxCat
Josep Tàpies Ticó JuntsxCat
Josep Torres Flores JuntsxCat
Ramon Vilapriñó Mora CP

Les competències del Ple segons Decret Legislatiu 4/2003 són les següents:

Article 14

El ple

14.1 El ple del consell comarcal és constituït pel president i els altres consellers comarcals.

14.2 Correspon al ple:

a) Elegir el president del consell comarcal, d'acord amb l'article 22.

b) Establir l'organització del consell comarcal.

c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.

e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, d'acord amb el que estableix l'article 39.

g) Aprovar els plans comarcals.

h) Exercir la potestat expropiatòria.

i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.

j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l'exercici d'activitats econòmiques.

k) Delegar competències en els municipis.

l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l'article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.

m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.

n) Exercir accions administratives i judicials.

o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

p) Alienar el patrimoni.

q) Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

14.3 Correspon també al ple:

a) Votar la moció de censura al president, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.

b) Nomenar i separar el gerent.

c) Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals.

14.4 Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president, per iniciativa pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis afectats perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell acord.

Calendari de celebració de sessions del Ple

El Ple del Consell Comarcal de la Noguera es reuneix en sessió ordinària el darrer dijous dels mesos de febrer, abril, juny, juliol, octubre i desembre. Fora d'aquest calendari, es pot reunir en sessió extraordinària.

Document Actions