al contingut a la navegació Informació de contacte

Instal·lacions juvenils

Formularis i normatives de les instal·lacions juvenils

Vols donar d'alta una instal·lació juvenil?

En l'actualitat per donar d'alta una nova instal·lació juvenil només cal presentar una Comunicació prèvia a la posada en funcionament de la instal·lació al Consell Comarcal de la Noguera amb declaració responsable que es compleixen tots els requisits legals presencialment (al registre) o electrònicament o per qualsevol de les vies establertes legalment.

IMPORTANT! Previ a la presentació de la Comunicació prèvia a la posada en funcionament cal assegurar-se de complir tots els requisits, atès que en cas de no fer-ho es pot incórrer en una falta greu i pot suposar l'inici d'un procediment sancionador.

Normatives bàsiques per a les instal·lacions juvenils

Les instal·lacions juvenils (cases de colònies, albergs de joventut, granges escola o aules de natura i els campaments juvenils) estan regulades per un conjunt de normatives que s'han anat adaptant en els darrers anys als usos i requeriments tant de seguretat com de servei. Les normatives vigents específiques per a les instal·lacions juvenils són les següents:

Avisos importants!

  • Les normes aplicables a les instal·lacions juvenils de Catalunya són la Llei 38/1991 i els seus reglaments, el Decret 140/2003 per a les instal·lacions en edificis i el Decret 203/2013 per als campaments juvenils.

  • El Decret 276/1994 i l’Ordre de 25 de setembre de 1985 ja no són vigents, però alguns dels seus articles encara ho són en referència a les instal·lacions que foren autoritzades durant la seva vigència.

  • El Decret legislatiu 3/2010, d’adequació de les normes amb rang de llei a la Directiva europea de serveis en el mercat interior, ha modificat novament la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves en diversos aspectes, un dels quals és important: el règim administratiu aplicable a la posada en funcionament de les instal·lacions juvenils. A partir de l’entrada en vigència del Decret legislatiu, desapareix la necessitat d’una autorització prèvia per a iniciar l’activitat, quedant substituïda per una comunicació prèvia amb declaració responsable del/la titular de la instal·lació. Aquestes modificacions, i les introduïdes per la Llei 33/2010, de Polítiques de joventut, estan ja incorporades al text de la llei disponible per a descàrrega en aquesta pàgina.
  • L’article 80 de la Llei 3/2015, modifica diversos articles de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i també retoca els seus annexos. En concret, suprimeix de l’Annex III –activitats sotmeses al règim de comunicació– els epígrafs 12.38 (Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut) i 12.45 (Campaments juvenils). Amb aquest canvi, totes les instal·lacions juvenils han deixat d’estar sotmeses –si les ordenances municipals no especifiquen un altre règim ambiental– al tràmit de la comunicació ambiental municipal, i la seva obertura es considera innòcua i assimilable a la de qualsevol establiment comercial de baix impacte ambiental. Aquest és el criteri que cal aplicar en les noves obertures d’instal·lacions juvenils, en lloc de l’apartat 6.2.c) del Decret 140/2003, que ara és obsolet. Aquest apartat es corregirà quan es publiqui el nou decret d’instal·lacions juvenils, actualment en tramitació.

Instal·lacions Juvenils de la Noguera

Formularis i tràmits de comunicació prèvia

Pels següents tràmits s’ha de fer comunicació prèvia amb les declaracions responsables pertinents.  Aquesta comunicació es pot fer via e-tram (per internet i amb certificat digital):

Tràmits digitals (amb certificat digital):