al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuts a estudis de viabilitat de projectes, de caràcter innovador, per a l'aprofitament d'energia geotèrmica profunda, en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ajuts a estudis de viabilitat de projectes, de caràcter innovador, per a l'aprofitament d'energia geotèrmica profunda, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea Next GenerationEU - Programa GEOTÈRMIA PROFUNDA

Finalitat de l’ajut: Promoure la realització d'estudis de viabilitat geotèrmics per impulsar
el coneixement, la localització i la disponibilitat del recurs al territori nacional i, en
particular, a les Illes Canàries, per afavorir el desenvolupament dels primers projectes,
de caràcter innovador, d'energia geotèrmica profunda per a producció d'electricitat o
usos tèrmics directes contribuint als objectius marcats pel Component 7:
"desplegament i integració d'energies renovables".
Els ajuts regulats en aquesta Ordre de Bases tindran com a finalitat promoure
actuacions que seran la base de futurs projectes, de caràcter innovador, per a
l'aprofitament d'energia geotèrmica profunda. Aquests estudis de viabilitat
constitueixen un pas previ i necessari per als futurs projectes potencials d'aprofitament
de l'energia geotèrmica profunda.
Es pretén impulsar el coneixement, la localització i la disponibilitat del recurs geotèrmic
al territori nacional i, en particular, a les Illes Canàries per afavorir el desenvolupament
dels primers projectes per a l'aprofitament d'energia geotèrmica profunda a Espanya.

Beneficiaris:
Podran obtenir la condició de beneficiari dels ajuts d’aquesta convocatòria les entitats
amb personalitat jurídica pròpia, consorcis o agrupacions, públiques o privades, amb
personalitat jurídica pròpia o sense segons estableix l’article 4 de l’Ordre TED/467/2023,
de 28 d'abril.
Podran ser beneficiaris de les ajudes que s'aproven per aquesta Ordre de Bases, sempre
que realitzin l'activitat que fonamenta la seva concessió en els termes que aquesta
estableixi i compleixi tots els requisits exigits, les entitats beneficiàries següents que
estiguin vàlidament constituïdes:
a) Les entitats amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada.
b) Consorcis o agrupacions empresarials de persones jurídiques, públiques o privades,
amb personalitat jurídica pròpia o sense que han d'adoptar qualsevol de les formes
previstes en dret.