al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuts per a projectes singulars d’enllumenat municipal

Programa d’ajuts per a projectes singulars de renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal (Projectes Singulars Enllumenat Municipal).

Actuacions elegibles:

Les actuacions elegibles són aquelles que tenen com a denominador comú la reducció de la potència lumínica de les instal·lacions d'enllumenat existents, mitjançant la substitució dels actuals equips d'enllumenat per lluminàries de més rendiment, per fonts de llum de més eficiència i/o per equips electrònics de regulació i control, i que permetin reduir la contaminació lumínica de l'entorn respecte de l'enllumenat substituït.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquest programa les entitats locals, segons la definició de l'article 3 de Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Així mateix, podran ser beneficiàries d'aquest programa les entitats públiques a les quals se'ls atribueixi la gestió dels serveis públics municipals d'enllumenat exterior, sempre que no es tracti d'una entitat productora de mercat o que faci una activitat econòmica per la qual ofereixi béns o serveis en un determinat mercat.

Modalitat i quantia de l'ajuda:

Préstec reemborsable de fins al 100% de la inversió elegible del projecte, a un tipus d'interès del 0,0% i amb un termini màxim de vigència de 10 anys (que inclou els primers 12 mesos de carència, per la qual cosa el termini d'amortització màxim serà de 9 anys), exempt de comissions d'obertura, estudi i cancel·lació i de garanties.

El préstec màxim a concedir, per a un mateix beneficiari, serà de 10.000.000 € i el mínim de 300.000 €. Les actuacions d'una quantia inferior a 300.000 €, podran presentar-se de forma agrupada amb un altre o altres sol·licitants.

Principals requisits tècnics, energètics i mediambientals

Reduir el consum elèctric de la instal·lació reformada en almenys un 45%
Tots els punts de llum a implementar sobre la il·luminació exterior i il·luminació d'espais de vianants, artístics o els edificis monumentals seran amb tecnologia LED i estaran equipats amb lluminàries que controlin l'emissió de llum a l'hemisferi superior i augmentar el factor d'utilització a l'hemisferi inferior.
Tota la reforma de la instal·lació d'enllumenat exterior estarà regulada i controlada mitjançant un sistema de telegestió centralitzat.
A instal·lacions exteriors d'alumini, la instal·lació reformada tindrà qualificació energètica A o B.
La temperatura de color serà com a màxim 3000 K. El flux hemisfèric superior instal·lat no excedirà el 3%, a objecte de reduir les emissions lluminoses del cel.
Els sistemes de regulació de fluxe us permetran reduir els nivells d'il·luminació, fins i tot permetent que la il·luminació total per a zones amb poca o nul·la activitat nocturna com instal·lacions esportives, carrets per a bicicletes, etc. sempre que s'activa automàticament per al trànsit de persones i de vehicles.

Criteris de valoració:


Pressupost:

Aquesta primera convocatòria compta amb una dotació pressupostària màxima inicial de 100.000.000 d'euros, amb càrrec al Fons Nacional d'Eficiència Energètica, que contribueix a assolir els objectius de reducció del consum d'energia final, que fixa l'article 7 de la Directiva 2018/2002/ UE, i les emissions de diòxid de carboni.

Terminis de presentació i vigència del programa:

Les sol·licituds d'ajuda objecte d'aquesta convocatòria i la seva documentació podran presentar-se des de les 9:00 h del dia 12 de setembre de 2023 fins a les 14:00 hores del dia 24 d'octubre de 2023, tot això, a través del sistema telemàtic corresponent allotjat al portal d'ajuts de la seu electrònica de l'IDAE. La sol·licitud i la documentació per aportar-hi es faran en castellà. Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds anterior expirarà la vigència de la present convocatòria, i no seran admeses més sol·licituds.

Càrrega de dades i documentació per a sol·licitud d'ajuda:

Un cop comenci el termini de presentació de sol·licituds, segons estableixi la convocatòria, la sol·licitud s'efectuarà de manera telemàtica a través de l'aplicació que estarà disponible a la Seu Electrònica de l'IDAE, conforme al formulari que hi figuri i la presentació de la documentació referenciada a l'Ordre TED/388/2023, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajudes.

Els models de documentació a presentar, memòria descriptiva i annexos, es poden trobar igualment a la Seu Electrònica de l'IDAE.

Totes les reserves i les sol·licituds d'ajuda només es podran efectuar amb la signatura electrònica del representant a la Seu Electrònica de l'IDAE.

Per a qualsevol dubte o aclariment, tant la ciutadania, com qualsevol empresa o organisme públic, pot dirigir les seves consultes al Servei d'Informació a la Ciutadania en Eficiència Energètica i Energies Renovables (SICER) a través dels següents canals: formulari de contacte https://www.idae.es/contacto, correu electrònic ciudadano@idae.es, Fax (91 523 04 14), WhatsApp (910 789 894), o trucada telefònica (913 146 673).

IDAE