al contingut a la navegació Informació de contacte

Què és?

Un dipòsit controlat és un espai on les fraccions no reciclables són dipositades de manera que no puguin ser font de contaminació de l’entorn. Els residus es van col·locant sobre un terreny prèviament impermeabilitzat, es van estenent en capes de poca espessor i compactant per disminuir-ne el volum. La colgada amb terra elimina les males olors, evita problemes sanitaris i permet confinar correctament els residus.

Un cop l’abocador és ple, el clausurem. Això consisteix a col·locar-hi diverses làmines impermeabilitzants i una capa de terra vegetal; després s’hi planta arbres i s’intenta que recuperi l’aspecte inicial.

Aquest tipus d'instal·lació està dissenyada per assolir els objectius ambientals que marca la Llei reguladora dels residus:

  • Prevenir els risc per a l'aigua, l'aire, el sòl, la flora i la fauna.
  • Eliminar les molèsties causades per sorolls i olors.
  • Respectar el paisatge i els espais naturals i especialment els espais protegits.
  • Impedir l'abandonament i tota disposició incontrolada dels residus.

És important tenir en compte que al dipòsit controlat només hi han d’anar a parar aquells residus que no podem, ara per ara, ni evitar (minimitzar), ni aprofitar (valoritzar), o sigui aquells residus NO reciclables.

Tampoc hi pot anar cap residu especial (tòxic o perillós), com ara medicaments, fluorescents, llums de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures, vernissos, piles, electrodomèstics amb CFC o olis minerals usats. Aquesta mena de residus s’han de dur a la deixalleria.

És essencial que cadascun de nosaltres miri de produir menys residus mitjançant un consum responsable i col·labori en la recollida selectiva d’aquells residus que poden ser reutilitzats, regenerats, reciclats o, atesa la seva toxicitat, tractats convenientment.