al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajudes de lloguer per a persones de 65 anys o més 2024

Es poden demanar del 27 de febrer al 27 de març de 2024, per internet o presencialment

DIMECRES 28 FEBRER 2024

S'ha obert el termini per demanar les subvencions al lloguer per a les persones grans que convoca l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’ajuts per facilitar l’accés o la permanència en un habitatge en règim de lloguer a aquelles persones de 65 anys o més. La convocatòria estarà activa fins al 27 de març de 2024.

Els requisits per accedir als ajuts són: 

  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Tenir 65 anys o més en el moment de la publicació de la convocatòria (26/02/2024).
  • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 24.301,57  € (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
  • Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge superior a 600 euros o per habitació superior a 300 euros.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social (es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució).

Les sol·licituds es poden presentar per internet al següent enllaç:  https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer

També es poden presentar presencialment. Per fer-ho, les persones residents a Balaguer han de demanar cita prèvia a l'Oficina d'Habitatge de Balaguer de la carretera de Camarasa, núm. 5 (tel. 973 988 252). Les persones empadronades a la resta de municipis de la comarca, han de demanar cita prèvia al seu ajuntament.  

 

Per a més informació, us podeu adreçar a l’Oficina d’Habitatge i Assessorament Energètic dels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera (tel. 973 448 933 - extensió 1- c/e: sbonet@ccnoguera.cat).