al contingut a la navegació Informació de contacte

Què són?

Els Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de la Noguera es regulen per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serves socials.

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat a usuaris/àries i als àmbits familiar i social.

Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.

La finalitat dels serveis socials s’aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials.

L’organització territorial dels serveis socials s’estructura en àrees bàsiques que són la unitat primària de l’atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics.

L’àrea bàsica de serveis socials s’organitza sobre un població mínima de vint mil habitants, prenent com a base el municipi.

L’àrea bàsica de serveis socials ha d’agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l’ens local associatiu creat especialment amb aquesta finalitat. En el cas de la Noguera i per delegació de tots els municipis de la comarca, la gestió de l’àrea bàsica de serveis socials correspon al Consell Comarcal de la Noguera.

Els Serveis Socials Bàsics de la Noguera estan dotats d’un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de les seves funcions, amb l’estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s’estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents.

Consell Comarcal de la Noguera

Plaça de la Unió Catalanista, 1 | 25600 | Balaguer

Tel. 973 448 933 (ext. 1. Serveis Socials)