al contingut a la navegació Informació de contacte

Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE)

  El Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE) s’encarrega de la valoració, la mediació i el suport a les famílies extenses que tenen la guarda d’infants o adolescents declarats en desemparament i tutelats per la DGAIA  amb mesura d’acolliment en família extensa. El SIFE s’engloba dins les funcions de l’EAIA. El SIFE realitza la valoració, mediació i suport a la mesura d’acolliment en família extensa complementant les tasques de l’EAIA. En aquells casos en què l’EAIA preveu que l’acolliment en família extensa podria ser la mesura més adequada, el SIFE podrà participar en el diagnòstic dels diferents nuclis possibles i proposar respecte el nucli més adient. A més, continuarà intervenint-hi oferint suport a les persones acollidores i als infants acollits i fent el seguiment de la mesura.

   

  Objectius:

  • Oferir suport, orientació i acompanyament professional a les famílies extenses que han acollit algun infant.
  • Assegurar l’èxit de l’acolliment dels nens i nenes per part de les seves famílies extenses.

  Funcions:

  • Realitzar l’estudi, la valoració i la preparació de les famílies extenses a acollir un infant o adolescent.
  • Visitar el domicili familiar i entrevistar la família extensa susceptible de la mesura d’acolliment en família extensa.
  • Elaborar, juntament amb l’EAIA, la proposta de mesura més adequada.
  • En coordinació amb l’EAIA, elaborar un pla d’intervenció.
  • Garantir que el nucli acollidor tingui les condicions idònies per afavorir el creixement integral de l’infant o adolescent acollit.
  • Formar a les famílies extenses acollidores.
  • D’acord amb l’EAIA, realitzar el seguiment de l’infant o l’adolescent una vegada acollit.
  • Afavorir la compenetració de l’infant o adolescent amb la seva família extensa.